CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Margaret Stewart

Albums by Margaret Stewart

Margaret Stewart Alright, Okay, You Win
Margaret Stewart Fhuair Mi Pog

Margaret Stewart — Fhuair Mi Pog

Released 1/1/1998
 1. Fhuair Mi Pog A Caimh An Righ 3:41
 2. Bha Caileag As T-Earrach 5:23
 3. Cille Pheadar 2:40
 4. Doldhan Taigh Bhuan Leat 5:13
 5. O Mhãiri 's Tu Mo Mhãiri 2:04
 6. I Ho Ro 's Na Hug Oro Eille 4:05
 7. He Na Milibhig 1:13
 8. Slainte Bhon T-Seann Duthaich 3:07
 9. Ochoin A Righ Gur Tinn Angalair An Gradh 3:53
 10. Cro Chinn T-Salle/A' Bhanais A Bha'n Ciostal Odhar 4:10
 11. Cumha Mhic An Toisich 3:56
 12. Lassie With The Yellow Petticoat/Sweeper's/Prince 3:27
 13. Uamh An Oir/Cumha An T-Seana Chaidheimh/ 3:30
 14. 's Olc An Obair Do Theacsdairean Cadal 1:57
 15. Port Na Bpucai 2:48
Margaret Stewart Togidh Mi Mo Sheolta (Along The Road Less Travelled)

Margaret Stewart — Togidh Mi Mo Sheolta (Along The Road Less Travelled)

Released 3/31/2008
 1. A Phiuthrag's A Phiuthar 5:42
 2. An Domhnallach Urramach 3:10
 3. Chaidh An Dileag Ud Nam Cheann 2:09
 4. Tha Mi Sgith 'N Fhogar Seo 4:57
 5. Feill Nan Crann 3:25
 6. Feill Na H-Eaglaise Brice 5:22
 7. A' Bhainis A Bha 'N Ciostal Odhar 2:28
 8. Saoil An Till Mi Chaoidh 5:00
 9. Oran An T-Seasganaich 3:52
 10. Co Leis An Crodh Druim-Fhionn Ud Thall 3:20
 11. S Fheudar Dhomh Bhi Beo 2:26
 12. Cumha Aonghais Mhic Raghnaill Oig Na Ceapaich 4:26
 13. Oran 'Twinkle' (Murchadh A' Bhounce) 4:07
 14. Laoidh A Chon Duibh 3:51
 15. O Thug 'Ad Bhuam Thu 3:17
 16. Clann Domhnaill An Cogadh Righ Tearlach I, 1644-45 4:39
 17. Togfaidh Me Mo Sheolta 5:44
Margaret Stewart Togidh MI Mo Sheolta (Along The Road Less Travelled)

Margaret Stewart — Togidh MI Mo Sheolta (Along The Road Less Travelled)

Released 2/1/2008
 1. A Phiuthrag's A Phiuthar 5:39
 2. An Domhnallach Urramach 3:07
 3. Chaidh An Dileag Ud Nam Cheann 2:09
 4. Tha MI Sgith 'N Fhogar Seo 4:52
 5. Feill Nan Crann 3:25
 6. Feill Na H-Eaglaise Brice 5:23
 7. A' Bhainis A Bha 'N Ciostal Odhar 2:27
 8. Saoil An Till MI Chaoidh 4:54
 9. Oran An T-Seasganaich 3:51
 10. Co Leis An Crodh Druim-Fhionn Ud Thall 3:16
 11. S Fheudar Dhomh Bhi Beo 2:26
 12. Cumha Aonghais Mhic Raghnaill Oig Na Ceapaich 4:24
 13. Oran 'twinkle' (Murchadh A' Bhounce) 4:07
 14. Laoidh A Chon Duibh 3:51
 15. O Thug 'ad Bhuam Thu 3:25
 16. Clann Domhnaill An Cogadh Righ Tearlach I, 1644-45 4:37
 17. Togfaidh Me Mo Sheolta 5:44