CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Prabhakar Karekar

Albums by Prabhakar Karekar

Prabhakar Karekar Amrit Sidhvi

Prabhakar Karekar — Amrit Sidhvi

Released 5/31/2004
  1. Dhawal Llolika 4:21
Prabhakar Karekar Brahmakumari

Prabhakar Karekar — Brahmakumari

Released 5/31/2004
  1. Vilopale Madhu Milnaat Ya 7:43
Prabhakar Karekar Eastern Soul

Prabhakar Karekar — Eastern Soul

Released 1/24/2005
  1. Raga Desi 30:01
  2. Raga Madhumad Sarang 29:44
  3. Raga Hindol 12:55
Prabhakar Karekar Faces Of Raga - Prabhakar Karekar

Prabhakar Karekar — Faces Of Raga - Prabhakar Karekar

Released 1/10/2006
  1. Raga Bhoopali - Khayal Vilambit In Teentala 30:07
  2. Raga Bhoopali - Bandish In Madhyalaya Teentala 10:57
  3. Raga Bhoopali - Bandish In Madhyalaya Jhaptala 10:44
  4. Raga Bhoopali - Bhajan 8:19