CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Boua Xou Mua

Albums by Boua Xou Mua

Boua Xou Mua Music Of The Hmong People Of Laos

Boua Xou Mua — Music Of The Hmong People Of Laos

Released 1/25/2011
 1. Qeej Kawm Ntawv - Gaeng School Song 9:39
 2. Lug Txaj Sib Dleev - Courtship Song By Lee Mua - Love Song 9:48
 3. Lug Txaj Ua Nyaab - Courtship Song By Boua Xou Mua - The Way Of Becoming A Wife 6:57
 4. Tsaaj Ntsaws - Dja Njer - Love Song (Fipple Flute) 2:03
 5. Tsaaj Nplaim - Dja Mblai (Free Reed Flute) 1:11
 6. Tsnuab Nplooj - Dzua Blaung (Leaf) 1:39
 7. Ncaas Nja (Jew's Harp) 2:53
 8. Zaaj Tshoob - Ceeb Toom Nam Txiv - Announcement To The Parents Of The Groom 4:10
 9. Zaaj Tshoob - Qeb Tsoog Tuam Ntsaa - Announcement To The Parents Of The Bride 6:40
 10. Qeej Nqug Rooj - Gaeng Evening Song: Pull The Table 7:18
 11. Qeej Taag Mo - Gaeng Midnight Song 5:47
 12. Tsaaj Ntsaws - Tsi Teb Tsaws Chaw - Refugee Song 1:38
Boua Xou Mua The Music Of The Hmong People Of Laos

Boua Xou Mua — The Music Of The Hmong People Of Laos

Released 4/2/1996
 1. Qeej Kawm Ntawv (Gaeng School Song) 9:39
 2. Lug Txaj Sib Dleev (Courtship Song By Lee Mua/Love Song) 9:48
 3. Lug Txaj Ua Nyaab (Courtship Song By Boua Xou Mua/The Way Of Becoming A Wife) 6:57
 4. Tsaaj Ntsaws (Dja Njer/Love Song (Fipple Flute)) 2:03
 5. Tsaaj Nplaim (Dja Mblai (Free Reed Flute)) 1:11
 6. Tsnuab Nplooj (Dzua Blaung (Leaf)) 1:39
 7. Ncaas Nja (Jew's Harp) 2:53
 8. Zaaj Tshoob: Ceeb Toom Nam Txiv (Announcement To The Parents Of The Groom) 4:10
 9. Zaaj Tshoob: Qeb Tsoog Tuam Ntsaa (Announcement To The Parents Of The Bride) 6:40
 10. Qeej Nqug Rooj (Gaeng Evening Song: Pull The Table) 7:18
 11. Qeej Taag Mo (Gaeng Midnight Song) 5:47
 12. Tsaaj Ntsaws: Tsi Teb Tsaws Chaw (Refugee Song) 1:38