CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Olatunji

Albums by Olatunji

Olatunji Drums Of Passion

Olatunji — Drums Of Passion

Released 7/30/2002
 1. Akiwowo (Ah-Key-Woh-Woh) 4:42
 2. Oya (Aw-Yah) 5:35
 3. Odun De! Odun De! (Aw Dun Day! Aw Dun Day!) 4:59
 4. Jin-Go-Lo-Ba (Jin-Go-Low-Bah) 3:25
 5. Kiyakiya (Key-Ya-Key-Ya) 4:13
 6. Baba Jinde (Baba-Gee-Un-Day) 5:32
 7. Oyin Momo Ado (Oh-Yin-Maw-Maw-Ah-Dough) 5:27
 8. Shango (Chan-go) 7:02
 9. Menu Di Ye Jewe 3:22
Olatunji Olatunji! Drums Of Passion

Olatunji — Olatunji! Drums Of Passion

Released 1/6/1995
 1. Akiwowo (Ah-Key-Woh-Woh) 3:38
 2. Oya (Aw-Yah) 5:35
 3. Odun De! Odun De! (Aw Dun Day! Aw Dun Day!) 4:36
 4. Jin-Go-Lo-Ba (Jin-Go-Low-Bah) 3:13
 5. Kiyakiya (Key-Ya-Key-Ya) 4:13
 6. Baba Jinde (Baba-Gee-Un-Day) 5:32
 7. Oyin Momo Ado (Oh-Yin-Maw-Maw-Ah-Dough 4:58
 8. Shango (Chan-Go) 7:02