CÜR Music

Boldly Going Where No Other Music App Has Gone Before…

Shankar

Albums by Shankar

Shankar Bunty Aur Babli
Shankar Eternal Light

Shankar — Eternal Light

Released 3/5/2013
 1. Ragamalika 14:37
 2. Ragam Kiravani 7:50
 3. Tanam Kiravani 9:54
 4. Pancha Nadai Pallavi Kiravani 15:21
 5. Drum Solos - Pancha Nadai Pallavi 10:43
Shankar Pancha Nadai Pallavi

Shankar — Pancha Nadai Pallavi

Released 8/1/2007
 1. Ragam: Sankarabharanam [Ragam Tanam Pallavi] 28:35
 2. Talam: Mahalakshmi Tala - 9 1/2 Beats - Pancha Nadai Pallavi [Ragam Tanam Pallavi] 31:15
Shankar Raga Aberi

Shankar — Raga Aberi

Released 7/1/2007
 1. Raga Aberi: Tanam 13:18
 2. Raga Aberi: Beginning Pallavi 4:05
 3. Raga Aberi: Middle Pallavi 4:13
 4. Raga Aberi: Percussion Improv 5:10
 5. Raga Aberi: Percussion Section & Finale 6:23
 6. Raga Aberi: Entire Percussion Section & Finale 6:23
 7. Raga Aberi: Untitled 3:15
 8. Raga Aberi: Untitled 2 5:44
Shankar Who's To Know

Shankar — Who's To Know

Released 8/1/2000
 1. Ragam Tanam Pallavi 22:06
 2. Ananda Nadamadum Tillai Sankara 23:45
Shankar Who's To Know - Indian Classical Music

Shankar — Who's To Know - Indian Classical Music

Released 10/16/2007
 1. Ragam-Tanam-Pallavi 22:14
 2. Ananda Nadamadum Tillai Sankara 23:53